V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 11--13, 2010, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Konferencja V4DIS w kwietniu 2010 już po raz siódmy

09/17/2009, Česky Česky, English English, Magyar Magyar

Konferencja V4DIS 2010 jest kontynuacją projektu realizowanego od roku 2004, którego centralnym zagadnieniem jest zastosowanie technologii ICT w sektorze administracji publicznej i usług z nim związanych. Głównym jego celem jest stworzenie platformy do prezentacji nowych i interesujących projektów oraz wymiana umiejętności i doświadczeń na polu e-govermentu, e-tourismu i innych związanych z nimi dziedzin. Nieodłączną częścią każdorocznej konferencji V4DIS jest także prezentacja możliwości finansowania projektów z obszaru e-tourismu z wyszehradzkich bądź branżowych źródeł. V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) dąży do celów deklarowanych w programie węgierskiego przewodnictwa Grupy Państw Wyszehradzkich w dziedzinach rozwoju i rozszerzania technologii ICT w sektorze administracji publicznej.

Głównym wydarzeniem projektu będzie międzynarodowa konferencja, która odbędzie się w dniach 11–13 kwietnia 2010r. w Hradcu Kralove. W znaczącym stopniu przyczyni się ona do realizacji priorytetów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego na poziomie gminnym i regionalnym oraz nawiązania współpracy miast i regionów w krajach V4. Głównym tematem konferencji jest wsparcie projektów z obszaru e-tourismu, przede wszystkim ze źródeł strukturalnych i branżowych, oraz korzyści, jakie województwom czy gminom daje transgraniczna współpraca w tej dziedzinie – zarówno jeśli chodzi o stałe partnerstwo, jak i współpracę okazjonalną. Kolejnymi, ważnymi tematami jest porównanie rozwoju e-govermentu i e-tourismu, współpraca i wymiana doświadczeń oraz best-practises w tych dziedzinach. Tradycyjnym celem projektu jest także umożliwienie szerszego uczestnictwa w sektorze administracji publicznej młodym utalentowanym ludziom za pośrednictwem specjalnego konkursu młodych talentów-programatorów, web designerów itp. Częścią programu jest robocze spotkanie przedstawicieli ministerstw spraw wewnętrznych krajów V4.

Kolejnym kręgiem tematycznym konferencji będzie komunikacyjna i informacyjna strategia poprawy wymiany informacji między Grupą Państw Wyszehradzkich, z naciskiem na wykorzystanie stron internetowych miast i promocję oficjalnych źródeł grupy V4.

Oczekiwany wkład i pozytywny impuls dostarczy także konkurs Eurocrest poświęcony najlepszym usługom miejskim i wielkomiejskim.

Podobnie jak w latach ubiegłych honorowy patronat nad konferencją V4DIS objął Marszałek Senatu Republiki Czeskiej Premysł Sobotka.