V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 11--13, 2010, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Partners

Triada Ponca

Media Partners

Municipality & Finance Magazine Obecné noviny, týždenník miest a obcí SITA Slovak News Agency Verejná správa