Hodnocení konference V4DIS 2018 ze strany hostů ze zemí V4

Únia miest SR, Milan Galanda, generálny sekretár ÚMS

Spolupráca so Sdružením Český zavináč bola zahájená v roku 2004. Podnetom pre zahájenie dlhoročnej spolupráce boli úspechy slovenských miest v českej súťaži Eurocrest a následne vzniknutom zrkadlovom projekte Zlatý erb.sk.

Pri zrode spolupráce stáli Marián Minarovič, dlhoročný sekretár Únie miest Slovenska a Miroslav Drobný, prezident e-Slovensko a Združenia informatikov samospráv Slovenska. Za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie v slovenských samosprávach bola v roku 2014 Mariánovi Minarovičovi udelená „Špeciálna cena pre osobnosť, ktorá ocenila viac ako desaťročné úsilie na upevnenie česko-slovenskej spolupráce v oblasti internetizácie samospráv.

Od roku 2004 sa slovenská delegácia pod vedením zástupcov ÚMS a ZISS pravidelne zúčastňuje na konferencii v Hradci Králové. Toto renomované medzinárodné podujatie má výnimočne dobrú odozvu v kruhu našich členských miest a odbornej verejnosti, nakoľko je zamerané na nové trendy a vízie vo verejnej správe, na rozvoj e-governmentu a informatizáciu spoločnosti.

Teší nás, že každý rok víťazi slovenskej súťaže Zlatý erb prezentujú svoje skúsenosti na konferencii v Hradci Králové a medzi nimi sú aj nominanti na cenu Eurocrest.

Ako nástupca Mariána Minaroviča som mal tú česť tento rok už druhý krát byť na tejto zaujímavej akcii, ktorá má veľmi vysokú odbornú úroveň a veľmi bohatú účasť prednášateľov, vystavovateľov a účastníkov a to nielen z Českej republiky, ale aj zo štátov V4 a celej Európy. Som hrdý, že zástupcovia slovenských miest a regiónov dobre reprezentovali našu krajinu. Osobitne si cením, že táto konferencia je nielen odborno-technickou záležitosťou, ale že tu vznikajú aj veľmi osobné a priateľské vzťahy.

Samotné mesto Hradec Králové bolo tiež dobrým výberom a dôkazom toho, že aj mimo hlavného mesta sa môže založiť tradícia dobrého podujatia. Mesto je dobrým hostiteľom a príjemným miestom pre priateľské stretnutie.

Veríme, že naša spolupráca bude úspešne pokračovať aj v ďalšom desaťročí na prospech našich miest.

Warsaw school of economics, Dr. Piotr Filipkowski (SGH) – ECTSI member

Piętnasta konferencja V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) była ważnym i potrzebnym wydarzeniem w kontekście technologicznej integracji Visegrad Four.

Jesteśmy w procesie ciągłych zmian określanych mianem „digital turn“, a społeczne i gospodarcze konsekwencje zmian technologicznych nie są jeszcze dokładnie rozpoznane. Poruszane zagadnienia w obszarze smart regions, smart cities bardzo dobrze wpisują się w nurt koncepcji regionu wirtualnego zdefiniowanego przez prof. Andrzeja Janickiego.

Akcent technologiczny z hardware przesuwa się w stronę software i nowych algorytmów zmieniających strukturę i organizację baz wiedzy, metod pracy w kierunkach: refleksyjnego lub zalgorytmizowanego społeczeństwa informacyjnego. A może obu na raz?

Z konferencji wynikają ciekawe wnioski wskazujące kierunki zmian w rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej oraz zakres współpracy w obszarze identyfikacji zmian generowanych przez technologie społeczeństwa informacyjnego.

The 15th V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) conference was an important and necessary event in the context of the technological integration of Visegrad Four.

We are in the process of constant changes known as „digital turn“, and the social and economic consequences of technological changes are not yet precisely recognized. Issues addressed in the area of smart regions, smart cities are very well in line with the concept of a virtual region defined by prof. Andrzej Janicki.

Technological accent with hardware is shifting towards software and new algorithms changing the structure and organization of knowledge bases, working methods in the directions of: reflective or algorithmised information society. Or maybe both at once?

The conference results in interesting conclusions indicating the directions of changes in the development of the information society and digital economy and the scope of cooperation in identifying changes generated by information society technologies.

Mestský úrad v Prešove, Mariana Hurná, úsek informatiky

Aj v mene mojich kolegov chcem poďakovať za srdečné prijatie a možnosť zúčastniť sa konferencie ISSS/V4DISS 2018.

Tradične – konferencia na výbornú, nesklamala, organizačne to nemalo chybu (možno len jednu, a to, že súbežne boli veľmi zaujímavé prednášky, teda nedalo sa byť súčasne na viacerých …ale inak sa to nedá, … tešíme sa z archívu na webe).

Výborná atmosféra, kolegialita, otvorenosť, zdieľanie, úprimná radosť z úspechov. Vzácne je aj poukazovanie na „nepodarené“ projekty, aby sme sa vyhli možným chybným krokom.

Odchádzali sme z Hradca Králové obohatení o množstvo nových nápadov a inšpirácií. Snáď sa nám ich podarí pretvoriť a uviesť do života v našich regionálnych podmienkach na Slovensku.

Kancelária primátora hl. m. SR Bratislava, PhDr. Andrea Veselá, oddelenie vzťahov s verejnosťou

„Dvadsiaty prvý ročník konference ISSS a pätnásty ročník konference Visegrad Four for Developing Information Society opäť potvrdil svoju profesionalitu a kvalifikovanosť. Hlavné mesto SR Bratislava sa od roku 2005 už pravidelne zúčastňuje všetkých konferenčných dní renomovanej konferencie zameranej na reformu verejnej správy, rozvoj e-governmentu a informatizáciu spoločnosti a s potešením môžeme konštatovať, že si drží vysokú úroveň nielen odbornosťou prezentácií, účasťou najvyšších predstaviteľov štátnej a verejnej správy, ale aj priestorom pre inšpiráciu a diskusné fórum kolegov, ktorí sú na mestách, obciach, úradoch zodpovední za implementáciu jednotlivých projektov a vízií. Už sa tešíme na 22. ročník.“